Concetta Papapicco

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202014

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7938

Full Text (PDF)

Vitaly V. Tomin, Natalia E. Erofeeva, Tatiana V. Borzova, Tatyana B. Lisitzina, Vladimir E. Rubanik, Hibi K. Aliyev, Pari G. Shuaipova

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202011

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7932

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Conchita García Caselles, Natalia V. Dubinina, Liudmila A. Borbotko, Anna Yu. Shirokikh, Helen V. Sausheva

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202012

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7933

Full Text (PDF)

Aida V. Kiryakova, Vadim V. Kolga, Andrey S. Yumatov, Valentina P. Smorchkova, Elena N. Romanova, Yury N. Tuganov, Vyacheslav I. Fedulov

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202013

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7934

Full Text (PDF)

Concetta Papapicco

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202015

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7995

Full Text (PDF)

Gianluigi Negro, Jing Wu

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202016

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7996

Full Text (PDF)

Nelson Okorie

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202017

https://doi.org/10.29333/ojcmt/8222

Full Text (PDF)

Francesca Raffi

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202019

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8371

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202020

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Full Text (PDF)