Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, July 2020, Article No: e202020

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Full Text (PDF)

K.O. Nworgu, Nnanyelugo Okoro, Chukwudi Obi

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 3, July 2018, pp. 245-257

https://doi.org/10.12973/ojcmt/2659

Full Text (PDF)

K.O Nworgu, Umaru Pate, Chukwudi Obi

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue 2, April 2017, pp. 114-137

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2594

Full Text (PDF)

Andrew Albritton

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue 2, April 2017, pp. 50-58

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2590

Full Text (PDF)

Mine Karakus Yetkin, Filiz Goktuna Yaylaci

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 6, Issue December 2016 - Special Issue, 2016, pp. 15-46

Full Text (PDF)

Monica Brasted

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 1, January 2014, pp. 83-104

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2456

Full Text (PDF)

Emmanuel Duh

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 1, January 2014, pp. 1-26

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2453

Full Text (PDF)

Tarana Hammond

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 3, July 2013, pp. 146-177

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2439

Full Text (PDF)

Carmen M. Cusack

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 3, July 2013, pp. 91-110

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2436

Full Text (PDF)

Young Joon Lim

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 2, April 2013, pp. 137-161

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2427

Full Text (PDF)