Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202020

Full Text (PDF)

K.O. Nworgu, Nnanyelugo Okoro, Chukwudi Obi

https://doi.org/10.12973/ojcmt/2659

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 3, pp. 245-257

Full Text (PDF)

K.O Nworgu, Umaru Pate, Chukwudi Obi

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2594

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue 2, pp. 114-137

Full Text (PDF)

Andrew Albritton

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2590

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue 2, pp. 50-58

Full Text (PDF)

Mine Karakus Yetkin, Filiz Goktuna Yaylaci

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 6, Issue December 2016 - Special Issue, pp. 15-46

Full Text (PDF)

Monica Brasted

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2456

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 1, pp. 83-104

Full Text (PDF)

Emmanuel Duh

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2453

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 1, pp. 1-26

Full Text (PDF)

Tarana Hammond

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2439

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 3, pp. 146-177

Full Text (PDF)

Carmen M. Cusack

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2436

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 3, pp. 91-110

Full Text (PDF)

Young Joon Lim

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2427

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 2, pp. 137-161

Full Text (PDF)