Zachary Sheldon, Max Romanowski

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 293-307

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3953

Full Text (PDF)

Eyilachew Tamir, Dessalegn Yeshambel

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 309-324

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3954

Full Text (PDF)

Ricardo-Adán Salas-Rueda

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 325-343

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3955

Full Text (PDF)

Steven W Brewer

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 345-361

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3956

Full Text (PDF)

Rasim Alguliyev, Ramiz Aliguliyev, Farhad Yusifov

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 363-376

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3957

Full Text (PDF)

Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Olga B. Abakumova, Nadezhda N. Volskaya, Anastasia V. Nikolaeva

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 377-384

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3958

Full Text (PDF)

Dilan Ciftci, Fuat Bogac Evren

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, October 2018, pp. 385-398

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3959

Full Text (PDF)