Zachary Sheldon, Max Romanowski

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3953

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 293-307

Full Text (PDF)

Eyilachew Tamir, Dessalegn Yeshambel

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3954

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 309-324

Full Text (PDF)

Steven W Brewer

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3956

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 345-361

Full Text (PDF)

Rasim Alguliyev, Ramiz Aliguliyev, Farhad Yusifov

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3957

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 363-376

Full Text (PDF)

Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Olga B. Abakumova, Nadezhda N. Volskaya, Anastasia V. Nikolaeva

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3958

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 377-384

Full Text (PDF)

Dilan Ciftci, Fuat Bogac Evren

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3959

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 385-398

Full Text (PDF)