Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202020

Full Text (PDF)

Kaveri Devi Mishra, Maryam Vaziri

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5857

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 3, Article No: e201916

Full Text (PDF)

Jayakrishnan Sreekumar

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 5, Issue September 2015 - Special Issue, pp. 26-35

Full Text (PDF)