Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202020

Full Text (PDF)

Ayşegül Nacak, Başak Bağlama, Burak Demir

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7827

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202003

Full Text (PDF)

B. G. Jithin Balu, A. Balasubramanian

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 5, Issue September 2015 - Special Issue, pp. 160-170

Full Text (PDF)

Patrick Ferrucci, Edson C. Tandoc Jr

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2523

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 5, Issue 3, pp. 176-197

Full Text (PDF)

Talat Bulut

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2447

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 4, pp. 61-87

Full Text (PDF)