I. G. Akhmetzyanov, N. K. Mullagaliev, A. K. Garaeva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/6275

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 4, Article No: e201929

Full Text (PDF)

Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Olga B. Abakumova, Nadezhda N. Volskaya, Anastasia V. Nikolaeva

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3958

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 377-384

Full Text (PDF)

Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2580

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue 1, pp. 71-86

Full Text (PDF)

Jo-Yun Li, Lulu Rodriguez

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2515

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 5, Issue 3, pp. 37-66

Full Text (PDF)

Ibrahim Sani

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2471

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 2, pp. 147-169

Full Text (PDF)