Aida V. Kiryakova, Vadim V. Kolga, Andrey S. Yumatov, Valentina P. Smorchkova, Elena N. Romanova, Yury N. Tuganov, Vyacheslav I. Fedulov

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7934

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202013

Full Text (PDF)