Analysis of the Relationship Between School Heads’ Leadership, Problem Solving and Critical Thinking Skills

Sukru Cankaya 1 *, Oğuz Serin 1
More Detail
1 European University of Lefke, TRNC, North Cyprus
* Corresponding Author
Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 1, pp. 26-40. https://doi.org/10.29333/ojcmt/2361
OPEN ACCESS   1140 Views   544 Downloads   Published online: 24 Jan 2018
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The aim of the study was to examine the relationship between the leadership, problem solving and critical thinking skills of the school heads who work at the educational institutions connected to the Ministry of National Education. The sample of the study consisted of 76 school heads in total, divided as %39.5 females (n=30) and %60.5 males (n=46). The data of the study were collected by means of the Problem Solving Inventory (PSI), Leadership Inventory and Critical Thinking Inventory. The analysis of the data was carried out with the Correlation Test Technique. As a result of the study, it was found that there were significant relations between the leadership, problem solving and critical thinking skills of the school heads.

CITATION

Cankaya, S., & Serin, O. (2018). Analysis of the Relationship Between School Heads’ Leadership, Problem Solving and Critical Thinking Skills. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8(1), 26-40. https://doi.org/10.29333/ojcmt/2361

REFERENCES

 • Ada, S., Dilekmen, M., Alver, B., & Secer, İ. (2010). ilk ve ortaögretim okul yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çesitli degiskenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(2), 153-166.
 • Ahi, B. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin sahip olduğu liderlik standartlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi.Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arslantaş, S., ve Kurnaz, A. (2015). Konu Başlığında ‘Eleştirel Düşünme’ Kavramı Geçen, Yök Veri Tabanına Kayıtlı Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Farklı Değişkenlere Göre Sınıflandırılması.ISCAT, Sakarya.
 • Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali YücelEğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12-2, Sayı: 24, 2015-2, s.161-189
 • Baltaş, A. (2012). Türk kültüründe yönetmek: Yerel değerlerle küresel başarılar kazanmak. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • Buluç, B. (2013). Örgüt kültürü ve iklimi. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (ss. 101-130). Ankara: PegemA.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (14. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Campbell, R., F., Corbally, J., E. And Nystrand, R., O. (1983). Introduction to educational administration. (Sixth edition). Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Cerit, Y. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 55, 457-570.
 • Çelik, V. (2004). Liderlik: Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Y. Özden (Ed). Ankara:PegemA.
 • Çelikten, M. (2001), “Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri”, Kuram ve UygulamadaEğitim Yönetimi, 27: 297-309.
 • Çetinkanat, C. (2000), Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Daşçı, E.(2014). iİköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbıng) ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, M. K. (2006). İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.Ankara, GaziÜniversitesi, EğitimBilimleriEnstitüsü (yayımlanmamışdoktoratezi).
 • Doğanay, Ahmet, and F. Ünal (2006). Eleştirel Düşünmenin Öğretimi. İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. Editör: A. Şimşek) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Drucker, P. F. (2012). Kendini yönetmek (Çev.İnan, M.). Esaslar: Harvard Business Review’den en kalıcı yönetim fikirleri. İstanbul:Optimist Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Egitim Dergisi, 160, 272-300.
 • Güner, Ö.(2010).Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile sınıf yönetimi yeterliliği algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hallinger, P. (1992). The evolving role of American principals: From managerial to instructional to transformational leaders. Journal of Educational Administration, 30(3), 35-48.
 • Hersey, P., Blanchard, K., H. and Johnson, D., E. (1996). Management of organizational behavior. utilizing human resources. (Seventh edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Hoy, W.K. ve Miskel, C. G. (1987). Educational Administration-Theory, Research and Practice. USA: Random House.
 • İskender, M., Yaman, E., Albayrak, G. (2004). İlköğretim okullarında etkin yöneticiler için bir gösterge: problem çözme becerisi.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergis. Sayı 20, Sayfa : 73-84
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6:245-258
 • Kazancı, O. (1989). EğitimdeEleştiriciDüşünme v eÖğretimi.İstanbul: KazancıKitapAş.
 • Keith, J. A. (2009). Perceptions of school leadership capacity and student achievement (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 3371746)
 • Kocaoğlu, A. (1992). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, TODAİE, Ankara.
 • Koçak, R., Eves, S (2010). Okul yöneticilerinin iş doyumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiUluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.
 • Kotter, J. P. (2001). What leaders really do? Harvard Business Review, 79(11), 85-96.
 • Korkmaz, M. (2008). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğrenen örgüt özellikleri arasındaki ilişki üzerine nicel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 53, 75-98.
 • Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 201-227.
 • Nelson, D., L. and Quick, J., C. (2005). Understanding organizational behavior. (Twice edition). Ohio: Thomson South-Western.
 • Norris, S. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 42, 40- 45.
 • Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özdemir, S., Sezgin, F. ve Kılıç, D. O. (2015). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 177, 365-383.
 • Owen, H., & Hodgson, V., & Gazzard N. (2011). Liderlik elkitabı (Çev. Çelik, M.). İstanbul:Optimist Yayınları.
 • Pisapia, J., & Pang, S. K. (2009). Rethinking leadership: New tactics for a globalizing world. Paper presented at the Global Leadership Forum, September 6, Istanbul, Turkey.
 • Robbins, S. P., & Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları (Çev. Öğüt, A.) Ankara:Nobel Yayınları.
 • Sesli,S.(2013).Okul Öncesi Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ile Disiplin Anlayışlarının İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi .Eğitimbilimleri Enstitüsü.Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
 • Şahin, S. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri (İzmir ili örneği). Eurasian Journal of Educational Research, 23, 188-199.
 • Şahin, S. (2011). Öğretimsel liderlik ve okul kültürü arasındaki ilişki (İzmir ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory&Practice), 11(4), 1909-1928.
 • Şama, E., ve Kolamaz,C.(2011). Destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2011, 9(2), 313-342
 • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A. Yayınları, 4. Basım.
 • Turan,H. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı özellikleri ile yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki açıklayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi
 • Watson, G. (1964), Watson, G. Glaser, E. Critical thinking appraisal manual. Harcourt, Brace& World, New York; 1964.