A Scale Development Study to Measure Smartphone Satisfactions of Adolescents

Eray Yilmaz 1, Erkan Duran 2, Ahmet Kucuktekeli 3 *
More Detail
1 T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Science High School, Turkey
2 Balıkesir Ovakoy Secondary School, Turkey
3 Balıkesir University, Turkey
* Corresponding Author
Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 6, Issue 4, pp. 1-19. https://doi.org/10.29333/ojcmt/2567
OPEN ACCESS   1498 Views   872 Downloads   Published online: 26 Oct 2016
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Smartphones are the most popular technological devices which enable the users to do multiple things at once such as connecting Internet, gaming, messaging, e-mailing and taking photographs in one device. In recent years, there has been a substantial rise in the sales of smartphones and the average age of their owners and replacement cycle have decreased. In this context, it is important to determine the motives and reasons why people replace their smartphones by spending high budgets and smartphone satisfactions of the users when purchasing the new ones. The aim of this study which derived from the importance of customer satisfaction is to develop a scale determining the smartphone satisfaction of adolescents between the ages of 15 and 22. In scale developing process, an item pool consisted of 46 items was constituted as a result of the compositions written by the participants and literature review. Pre-test of the draft scale was conducted with 70 students after the review of 7 field experts. In the pilot phase of study,exploratory factor analysis (EFA) was carried out through the data obtained from 716 students in order to perform construct validity. The draft scale consisted of 42 items before EFA turned into single factor structure scale consisted of 22 items after the analysis to determine the smartphone satisfactions of adolescents. Cronbach’s Alfa (α) internal consistency of 5-point Likert-type scale was .932 and explained total variance was 39.360 %. In order to confirm factor structure as a result of EFA, confirmatory factor analysis (CFA) was carried out with 316 participants. All the indicators revealed that the single factor structure smartphone satisfaction scale at ideal levels by means of modification indices was valid and reliable, and it could be used in order to identify the smartphone satisfactions of adolescents in further studies.

CITATION

Yilmaz, E., Duran, E., & Kucuktekeli, A. (2016). A Scale Development Study to Measure Smartphone Satisfactions of Adolescents. Online Journal of Communication and Media Technologies, 6(4), 1-19. https://doi.org/10.29333/ojcmt/2567

REFERENCES

 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Böbrek, A. (2011). Sabit ve GSM telefon kullanıcılarının memnuniyet düzeylerini belirleyen faktörler üzerine bir araştırma. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatoryfactoranalysisforappliedresearch. New York: GuilfordPress.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı(9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri(2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L.,Manion, L. &Morrison, K. (2007). Researchmethods in education (6th ed).London: Routledge.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A firstcourse in factoranalysis (2nd ed).Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Çakır, F. & Demir, N. (2014). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon satın alma tercihlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 1(29), 213-243.
 • Çakmak, T. & Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin mobil veri kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi örneği. Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 10(18), 47-61.
 • Çirkin, M. (2013). Piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarının tüketicilere etkisinin incelenmesi.Teknik Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A. & Sert, H. (2014). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(3), 226-234.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler(2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Grigoroudis, E. &Siskos Y. (2004). A survey of customersatisfactionbarometers: Someresultsfromthetransportation-communicationssector. EuropeanJournal of OperationalResearch, 152(2), 334-353.
 • Güvenç, A. (2013). Kullanım dışı bırakılan GSM telefonlarının ıslahı ve imhası, dünya uygulamaları, ülkemize yönelik çözüm önerileri. Teknik Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul.
 • Hooper, D.,Coughlan, J. &Mullen, M. (2008). Structuralequationmodeling: Guidelinesfordetermining model fit. The Electronic Journal of Business ResearchMethods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoffcriteriafor fit ındexes in covariancestructureanalysis: Conventionalcriteriaversusnewalternatives. StructuralEquationModeling, 6(1), 1-55.
 • Huck, S. W. (2012). Reading staticticsandresearch(6th. ed.). Boston: Pearson.
 • J. D. PowerandAssociates. (2014). U. S. Wireless Smartphone SatisfactionStudy - Volume 2. http://www.jdpower.com/sites/default/files/2014196%20U%20S%20%20Wireless%2 0Smartphone-Traditional%20Mobile%20Phone%20Satisfaction%20StudiesV2_Final.pdf. RetrievedJuly 7, 2015.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karaaslan, İ. A. & Budak L. (2012). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu özelliklerini kullanımlarının ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması. Journal of YasarUniversity, 26(9), 4548-4571.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Kelloway, K. E. (1998). Using Liselforstructuralequationmodeling: A researcher' s guide.London: Sage.
 • Kline, R. B. (2005). Principlesandpractices of structuralequationmodeling (2nd ed.). New York: Guilford.
 • Kwon, M., Lee, J-Y., Won, W-Y., Park, J-W., Min, J-A., Hahn, C. et.al. (2013). Development andvalidation of a smartphoneaddictionscale (SAS). PLoSOne, 8(2):e56936. doi: 10.1371/journal.pone.0056936.
 • Oliver, R. L. (1997). Satistaction; A behavioralperpective on theconsumer. Boston: McGrawHill.
 • Sandıkçı, M. (2007). Müşteri memnuniyet ölçülmesi ve Sandıklı Hüdai Kaplıcasında bir alan araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 2(9), 39-53.
 • Schumacher, R. E. &Lomax, R. G. (1996). A beginner’sguide to structuralequationmodeling. New Jersey: Lawrence ErlbaumAssociatesPublishers.
 • Steiger, J. H. (2007). Understandingthelimitations of global fit assessment in structuralequationmodeling. PersonalityandIndividualdifferences, 42, 893-898.
 • Stevens, J. (1996). Appliedmultivariatestatisticsforthesocialsciences (3rd ed.).Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, G. B. &Fidell, L. S. (2001). Using multivariatestatistics(4th ed.). USA: Allyonand Bacon Press.
 • Taner, N. (2013). Kullanıcıların akıllı telefonları değerlendirmeleri: Kastamonu Şehir Merkezinde bir uygulama. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(2), 127-140.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2004). Exploratoryandconfirmatoryfactoranalysis: Understandingconceptsandapplications. Washington, DC: AmericanPsychologicalAssociation.
 • Türkay, A. (2011). Satın alma davranışları açısından üniversite öğrencileri arasında marka bağımlılığının önemi: Batı Akdeniz üniversiteleri üzerinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2013). 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866. RetrievedJune 22, 2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2014). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2004-2014.http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=45. RetrievedJune 25, 2015.
 • Türkyılmaz, A. & Özkan, C. (2005). Ulusal müşteri memnuniyet indeksleri. KALDER Forum, 16, 73- 77.http://www.fatih.edu.tr/~aturkyilmaz/documents/UMMI_KALDER.pdf. RetrievedJuly 5, 2015.
 • Uzgören, E.,Şengür, M. & Yiğit, Ü. (2013). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu talebinde israfa yönelik davranışlarının analizi: Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 1(18), 29-44.
 • WeAreSocial. (2015). Digital, Social& Mobile in APAC 2015.http://wearesocial.net/blog/2015/03/digital-social-mobile-apac-2015. RetrievedJuly 5, 2015.